تمام مطالب برچسب : ابریشم

شعر کاغذ ابریشمین گوته

شعر کاغذ ابریشمین گوته

picture نویسنده :
شعر کاغذ ابریشمین گوته

دیگر بر کاغذ ابریشمین اشعار موزون نمی نویسم و آنها را در قاب زرین نمی گیرم زیرا دیرگاهی است نغمه های جانسوز خویش را بر خاک بیابان می نویسم تا با دست باد به هر سو پراکنده شود ولی اگر باد خط مرا با خود ببرد روح سخنم را که بوی عشق می دهد جایی نتواند بُرد روزی می رسد که دلداده ای از این سرزمین بگذرد و چون پا بر این خاک نهد سراپا بلرزد و به خویش بگوید پیش از من در اینجا عاشقی به یاد معشوقه ناله سر داده شاید مجنون به هوای لیلی نالیده یا فرهاد در اینجا سر در خاک برده است هر که هست از خاکش بوی عشق برمیخیزد و تربتش پیام وفا می […]

ادامه مقاله