تمام مطالب برچسب : اندرز

اندرز و نصیحت (ایرج میرزا)

اندرز و نصیحت (ایرج میرزا)

picture نویسنده :
اندرز و نصیحت (ایرج میرزا)

روزگار تو دگر گردد و کار تو دگر  که ز روز بد تو بر تو شدم یاد آور ای تو در دیده ی من ابهی من نور بصر  همه اعضایت تغییر کند پا تا سر  نه دگر مدح کند کس لب لعلت به شکر نه دگر ماند قد تو به سرو کشمر چشمت آن چشمست اما نبود چون عبهر سینه ات سینه ی قلبست ولی کو مرمر ؟  خار آهن نکند دفع هجوم از سنگر  نه دگر کس به هوای تو ستد در معبر که تو باز ایی و برخیزد و گیردت به بر خادم و حاجب او عذر تو خواهد بر در پیش کاین مو به رخت چون مور آرد لشکر طفل باهوش نه خود رای بود نه خود […]

ادامه مقاله