تمام مطالب برچسب : اوحدی مراغه ای

شب و روز ( اوحدی مراغه ای)

شب و روز ( اوحدی مراغه ای)

picture نویسنده :
شب و روز ( اوحدی مراغه ای)

شب و روز مونس من غم آن نگار بادا سر من بر آستان سر کوی یار بادا دلش گرچه با دل من به وفا یکی نگردد به رخش تعلق من، نه یکی، هزار بادا چو رضای او در آنست که دردمند باشم غم و درد او نصیب من دردخوار بادا ز ملامت رقیبان نکند گذار بر من که بت من از رقیبان به منش گذار بادا سخن کنار پر خون که مراست هم بگویم به میان لاغر او، که درین کنار بادا چو باختیار کردم دل و جان فدای آن رخ گر ازو کنم جدایی نه باختیار بادا به من، ای صبا، نسیمی ز بهار دولت او برسان، که سال و ماهت همه نو بهار بادا چه کند مرا رقیبش […]

ادامه مقاله