تمام مطالب برچسب : بابا طاهر

شعر های ناب – بابا طاهر

شعر های ناب – بابا طاهر

picture نویسنده :
شعر های ناب – بابا طاهر

درمتون تاریخی پس از اسلام به نام لرستان فیلی بر می خوریم  که معرب پهلوی است واین سرزمین از همدان تا خانقین و ممدلی امتداد دارد. و زبان شعر های باباطاهر راپهلوی یاهمین لری امروز دانسته اند پهلوی به همراه زبان اوستایی ریشه فارسی امروز  هستند. وباباطاهر شاعردوبیتی سرای قرن جهارم واوایل قرن پنجم است ومعاصرطغرل سلجوقی . بقعه ای درخرم آباد به نام باباطاهرداریم و باتوجه به این که از مقبره منسوب به بابا طاهر درهمدان تنها یک لوح قرانی مربوط به قرن هفتم  به دست آمده است  نمی توان ان را به باباطاهر که درقرن چهارم میزیسته نسبت داد. در لرستان بابارا مرید شاه خوشین یا مبارک شاه می دانند اوبه همراهی مبارک شاه راهی همدان پایتخت سلجوقی […]

ادامه مقاله