تمام مطالب برچسب : باد

چنان که باد همی تخت جم کشید (عبدالواسع جبلی)

چنان که باد همی تخت جم کشید (عبدالواسع جبلی)

picture نویسنده :
چنان که باد همی تخت جم کشید (عبدالواسع جبلی)

بر ماه روشن از شب تاری علم کشید وز مشک سوده بر گل سوری رقم کشید زنجیره‌ای ز قیر و طرازی ز غالیه بر عارض چو ماه و رخ چون بقم کشید آشوب خلق را خط مشکین خدای عرش بر روی چون شکفته گل آن صنم کشید در مهر او روانم و در هجر او دلم بسیار قهر دید و فراوان ستم کشید تا نامهٔ جمالش توقیع زد فلک بر نام نیکوان زمانه قلم کشید در عشق من فریدم و در خوبی او نظیر عز الذی و جل که ما را به هم کشید ناگه ز من ببرد به صد حیله و فسون آن دل که در هواس بسی رنج و غم کشید شد محترم به نزد بزرگان هر آن […]

ادامه مقاله