تمام مطالب برچسب : برف

اشعار مهدی اخوان ثالث درباره برف

اشعار مهدی اخوان ثالث درباره برف

picture نویسنده :
اشعار مهدی اخوان ثالث درباره برف

شعر برف خوب یادم نیست تا کجاها رفته بودم؛ خوب یادم نیست این، که فریادی شنیدم، یا هوس کردم، که کنم رو باز پس، روباز پس کردم. پیش چشمم خفته اینک راه پیموده. پهندشت برف پوشی راه من بوده. گام های من بر آن نقش من افزوده. چند گامی بازگشتم؛ برف می بارید. باز می گشتم. برف می بارید. جای پاها تازه بود اما، برف می بارید. باز می گشتم، برف می بارید. جای پاها دیده می شد، لیک برف می بارید. باز می گشتم، برف می بارید. جای پاها باز هم گوئی دیده می شد، لیک برف می بارید. باز می گشتم، برف می بارید. برف می بارید. می بارید. می بارید . . . جای پاهای مرا هم […]

ادامه مقاله