تمام مطالب برچسب : بوسه

بوسه و آتش (فریدون مشیری)

بوسه و آتش (فریدون مشیری)

picture نویسنده :
بوسه و آتش (فریدون مشیری)

در همه عالم کسی به یاد ندارد نغمه سرایی که یک ترانه بخواند تنها با یک ترانه در همه ی عمر نامش اینگونه جاودانه بماند صبح که در شهر، آن ترانه درخشید نرمی مهتاب داشت، گرمی خورشید بانگ: هزار‌آفرین! زهرجا بر شد شور و سروری به جان مردم بخشید نغمه، پیامی ز عشق بود و ز پیکار مشعل شب های رهروان فداکار شعله بر افروختن به قله کهسار بوسه به یاران، امید و وعده به دیدار خلق، به بانگ “مرا ببوس” تو برخاست! شهر، به ساز “مرا ببوس” تو رقصید! هرکس به هرکس رسید نام تو را پرسید هر که دلی داشت، بوسه داد و ببوسید! یاد تو، در خاطرم همیشه شکفته ست کودک من، با “مرا ببوس” تو خفته […]

ادامه مقاله