تمام مطالب برچسب : تخته

“معلم پای تخته داد می زد” خسرو گلسرخی

“معلم پای تخته داد می زد” خسرو گلسرخی

picture نویسنده :
“معلم پای تخته داد می زد” خسرو گلسرخی

صورتش گلگون بود ودستانش زیر پوششی از گرد پنهان بود ولی آخر کلاسیها، لواشک بین خود تقسیم می کردند وان یکی در گوشه ای دیگر، جوانان را ورق می زد برای اینکه بیخود های و هو می کرد و با آن شور بی پایان، تساوی های جبری را نشان می داد با خطی خوانا بروی تخته ای کز ظلمتی تاریک غمگین بود تساوی را چنین نوشت: یک با یک برابر است. از میان جمع شاگردان یکی برخاست، همیشه یک نفر باید به پا خیزد… به آرامی سخن سر داد: تساوی اشتباهی فاحش و محض است. نگاه بچه ها ناگه به یک سو خیره گشت و معلم مات برجا ماند و او پرسید:اگر یک فرد انسان،واحد یک بود آیا باز یک […]

ادامه مقاله