تمام مطالب برچسب : دلبر

شعر زیبای دلبر (م.قلمزن)

شعر زیبای دلبر (م.قلمزن)

picture نویسنده :
شعر زیبای دلبر (م.قلمزن)

دلبری دارم که بس ابرو کمانی میکند دائما دعوت مرا بر نغمه خوانی می کند تا که غافل میشوم از او زند یک سلمه ای خواهدم لیکن کرشمه آنچنانی میکند گاه و بیگاه ام چو می بیند سمج بر درگه اش دامنم پر از کرم ، در یمانی می کند باو جودی که نمی خواهد دمی غافل مرا گاه گاهی هم دریغ از هم زبانی میکند خواهدم دائم بدنبال خودش در جستجو می برد در بوته اما مهربانی میکند باوجودی که کسی چون من نباشد قابل اش دائم از هر روزنی ، چشمک پرانی میکند خواهدم مجنون خویش و دائما در جستجوی خود مرا دعوت به صد پرده درانی میکند خواهدم تیشه بدوشی که به کوی اش پر تلاش در […]

ادامه مقاله