تمام مطالب برچسب : رفعت سمنانی

عشق تو می کشاندم…(رفعت سمنانی)

عشق تو می کشاندم…(رفعت سمنانی)

picture نویسنده :
عشق تو می کشاندم…(رفعت سمنانی)

عشق تو می کشاندم شهر به شهر , کو به کو مهر تو می دواندم پهنه به پهنه ، سو به سو سیل سرشک و خون دل ، از دل و دیده شد روان قطره به قطره ، شط به شط ، بحر به بحر ، جو به جو بافته با محبتم رشته ی تار و پود جان تار به تار ، نخ به نخ ، رشته به رشته ، پو به پو آن چه دل از فراق تو کرد به من , نمی کند آتش هجر من به من ، آب وصال او به او نیست جز او چو بنگری در صحف ولای من آیه به آیه ،خط به خط،صفحه به صفحه،توبه تو بود و , نبود جز دلم […]

ادامه مقاله