تمام مطالب برچسب : رهگذر

شعر رهگذر فروغ فرخزاد

شعر رهگذر فروغ فرخزاد

picture نویسنده :
شعر رهگذر فروغ فرخزاد

یکی مهمان ناخوانده ز هر درگاه رانده، سخت وامانده رسیده نیمه شب از راه، تن خسته، غبارآلود نهاده سر بروی سینهء رنگین کوسن هائی که من در سالهای پیش همه شب تا سحر می دوختم با تارهای نرم ابریشم هزاران نقش رویائی بر آنها در خیال خویش و چون خاموش می افتاد بر هم پلک های داغ و سنگینم گیاهی سبز می روئید در مرداب رویاهای شیرینم ز دشت آسمان گوئی غبار نور برمی خاست گل خورشید می آویخت بر گیسوی مشکینم نسیم گرم دستی ، حلقه ای  را نرم می لغزاند در انگشت سیمینم لبی سوزنده لبهای مرا با شوق می بوسید و مردی مینهاد آرام، با من سر بروی سینهء خاموش کوسن های رنگینم کنون مهمان ناخوانده ز […]

ادامه مقاله