تمام مطالب برچسب : روز کارمند

شعر به مناسبت روز کارمند

شعر به مناسبت روز کارمند

picture نویسنده :
شعر به مناسبت روز کارمند

شعری در مورد روز کارمند   دولت جاوید کو، به غیر خدمت به خلق همای دولت نگر، به بام هر کارمند ز نیروی علم و فضل، بنوش یک جرعه ای باده عزت بریز، به جام هر کارمند گفته جان پرور است، پیام هر کارمند ز هرچه والاتر است مقام هرکارمند صرف کند عمر خود، در ره خدمت به خلق دانش و علم و هنر، پیام هر کارمند غایت آمال او، خدمت نوع بشر خدمت نوع بشر، مرام هر کارمند ترقی جامعه ز پرتو روز اوست جهاد اکبر بود، قیام هر کارمند جهاد هر کارمند جهاد بی ریایی است جهان کند افتخار، به نام هر کارمند زمام هر کشوری در کف تدبیر اوست فاتح هر عرصه ای، حسام هر کارمند   […]

ادامه مقاله