تمام مطالب برچسب : زمان

گذشت زمان (فریبا شش بلوکی)

گذشت زمان (فریبا شش بلوکی)

picture نویسنده :
گذشت زمان (فریبا شش بلوکی)

هیچ چیز قابل برگشتن نیست که زمان می گذرد و زمان واژۀ محدودیت است همچنان می گذرد…. *** و نمی آید باز که بسازیم سلامی به لبی که بگیریم سحررا ز شبی *** و اگر مرد کبوتر در باد و اگربغض نشست در فریاد *** واگر خاطره ای تنها ماند واگر حرف غمی بر جا ماند *** و اگر سقف دلی در هم ریخت و سکوتی هیجان را آمیخت *** و اگرفکر حقیقت پرزد و گناه هوسی بر سر زد *** و اگر دست سخاوت کم شد و اگر روح لطافت غم شد *** یا که تشویش کلامی را برد یا ندامت به سوالی برخورد *** واگر عشق به ویرانه نشست شیشۀ عمر وفایی بشکست *** و اگر لحظۀ باران […]

ادامه مقاله