تمام مطالب برچسب : زندگی

شعر قالی بزرگی است زندگی(عرفان نظرآهاری)

شعر قالی بزرگی است زندگی(عرفان نظرآهاری)

picture نویسنده :
شعر قالی بزرگی است زندگی(عرفان نظرآهاری)

قالی بزرگی است زندگی… هرهزارسال یک بار فرشته ها قالی جهان را درهفت آسمان می تکانند تا گرد وخاک هزارساله اش بریزد وهرباربا خود می گویند: این نیست قالی که انسان قرار بود ببافد این فرش فاجعه است… با زمینه سرخ خون… و حاشیه های کبود معصیت … با طرح های گناه و نقش بر جسته های ستم… فرشته ها گریه می کنند و قالی آدم را می تکانند و دوباره با اندوه بر زمین پهنش می کنند. رنگ در رنگ … گره در گره … نقش در نقش … قالی بزرگی است زندگی… که تو می بافی و من می بافم و او می بافد همه بافنده ایم می بافیم و نقش می زنیم می بافیم و رج به […]

ادامه مقاله
شعر«زندگی یعنی چه؟» از سهراب سپهری

شعر«زندگی یعنی چه؟» از سهراب سپهری

picture نویسنده :
شعر«زندگی یعنی چه؟» از سهراب سپهری

 شب آرامی بود می روم در ایوان، تا بپرسم از خود زندگی یعنی چه؟ مادرم سینی چایی در دست گل لبخندی چید، هدیه اش داد به من خواهرم تکه نانی آورد، آمد آنجا لب پاشویه نشست پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد شعر زیبایی خواند، و مرا برد،  به آرامش زیبای یقین :با خودم می گفتم زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست رود دنیا جاریست زندگی ، آبتنی کردن در این رود است وقت رفتن به همان عریانی؛ که به هنگام ورود آمده ایم دست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟ !!!هیچ زندگی، وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند شاید این حسرت بیهوده […]

ادامه مقاله