تمام مطالب برچسب : زن

اشعار زیبا درباره زن

اشعار زیبا درباره زن

picture نویسنده :
اشعار زیبا درباره زن

زن در ایران، پیش از این گویی که ایرانی نبود پیشه‌اش، جز تیره‌روزی و پریشانی نبود زندگی و مرگش اندر کنج عزلت می‌گذشت زن چه بود آن روزها، گر زآن که زندانی نبود کس چو زن اندر سیاهی قرنها منزل نکرد کس چو زن در معبد سالوس، قربانی نبود در عدالتخانه انصاف زن شاهد نداشت در دبستان فضیلت زن دبستانی نبود دادخواهیهای زن می‌ماند عمری بی‌جواب آشکارا بود این بیداد؛ پنهانی نبود بس کسان را جامه و چوب شبانی بود، لیک در نهاد جمله گرگی بود؛ چوپانی نبود از برای زن به میدان فراخ زندگی سرنوشت و قسمتی جز تنگ‌میدانی نبود نور دانش را ز چشم زن نهان می‌داشتند این ندانستن، ز پستی و گرانجانی نبود زن کجا بافنده میشد، […]

ادامه مقاله
زنی را می شناسم من (فریبا شش بلوکی)

زنی را می شناسم من (فریبا شش بلوکی)

picture نویسنده :
زنی را می شناسم من (فریبا شش بلوکی)

این شعر در زمستان سال 1382 سروده شده است و نگاهی دارد به مشکلات زنان که شاعر به گوشه هایی از آن اشاره کرده است. خانم شش بلوکی این سروده را به تمام زنان خوب ایران زمین تقدیم نموده است.   زنی را… زنی را می شناسم من که شوق بال و پر دارد ولی از بس که پر شور است دو صد بیم از سفر دارد * زنی را می شناسم من که در یک گوشه ی خانه میان شستن و پختن درون آشپزخانه * سرود عشق می خواند نگاهش ساده و تنهاست صدایش خسته و محزون امیدش در ته فرداست * زنی را می شناسم من که می گوید پشیمان است چرا دل را به او بسته کجا […]

ادامه مقاله