تمام مطالب برچسب : ساقی

الا ای لعبت ساقی ز می پر کن مرا جامی( حکیم سنایی)

الا ای لعبت ساقی ز می پر کن مرا جامی( حکیم سنایی)

picture نویسنده :
الا ای لعبت ساقی ز می پر کن مرا جامی( حکیم سنایی)

الا ای لعبت ساقی ز می پر کن مرا جامی که پیدا نیست کارم را درین گیتی سرانجامی کنون چون توبه بشکستم به خلوت با تو بنشستم  ز می باید که در دستم نهی هر ساعتی جامی نباید خورد چندین غم بباید زیستن خرم که از ما اندرین عالم نخواهد ماند جز نامی همی خور بادهٔ صافی ز غم آن به که کم لافی که هرگز عالم جافی نگیرد با کس آرامی منه بر خط گردون سر ز عمر خویش بر خور که عمرت را ازین خوشتر نخواهد بود ایامی چرا باشی چو غمناکی مدار از مفلسی باکی که ناگاهان شوی خاکی ندیده از جهان کامی مترس از کار نابوده مخور اندوه بیهوده دل از غم دار آسوده به کام […]

ادامه مقاله