تمام مطالب برچسب : سبز

نمیشود که بهار از تو سبزتر باشد…

نمیشود که بهار از تو سبزتر باشد…

picture نویسنده :
نمیشود که بهار از تو سبزتر باشد…

 نمیشود که بهار از تو سبزتر باشد گل از تو گلگون تر امید از تو شیرین تر. نمیشود ،پاییز فضای نمناک جنگلی اش   برگهای خسته ی زردش غمگین تر از نگاه تو باشد…. نمیشود که بهار از تو سبزتر باشد.    نمیشود که که تو باشی به مهربانی مهتاب در آن زمان که روح دردمند ولگردم  بستری میجوید  بالینی میخواهد   تا شاید دمی بیاساید. نمیشود که تو باشی به مهربانی مهتاب و این روح دردمند ولگرد  باز هم کوله را زمین نگذارد و سررا بر زانوی مهربانی تو. نمیشود که بهار از تو سبزتر باشد شکوفه از تو شاداب تر پاییز از تو غمگین تر. نمیشود که تو باشی و شعر هم باشد نمیشود که تو باشی ، […]

ادامه مقاله