تمام مطالب برچسب : سوزان

اشعار شفیعی کدکنی(غیر از این داغ که در سینه سوزان دارم)

اشعار شفیعی کدکنی(غیر از این داغ که در سینه سوزان دارم)

picture نویسنده :
اشعار شفیعی کدکنی(غیر از این داغ که در سینه سوزان دارم)

محمد رضا شفیعی کدکنی از نویسندگان و شاعران امروزی ایران است  غیر از این داغ که در سینه سوزان دارم چه گل از گلشن عشق تو به دامان دارم ؟ این همه خاطر آشفته و مجموعه ی رنج یادگاری ست کزان زلف پریشان دارم به هواداری ات ای پاک نسیم سحری شور و آشفتگی گرد بیابان دارم مگذر ای خاطره ی او ز کنارم مگذر موج بی ساحل اشکم سر طوفان دارم خار خشکم مزن ای برق به جانم آتش که هنوز آرزوی بوسه ی باران دارم غنچه آسا نشوم خیره به خورشید سحر من که با عطر غمت سر به گریبان دارم شمع سوزانم و روشن بود از آغازم که من سوخته سامان چه به پایان دارم شفیعی کدکنی […]

ادامه مقاله